Kavall logo

Allmänna villkor

Kavalleriet AB, org.nr. 559315-3454 (”Bolaget”) driver webbsidan www.kavall.co med tillhörande appar (tillsammans ”Webbsidan”), tillsammans ”Kavalleriet”. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Bolaget framgår på Webbsidan. Via Webbsidan kan du köpa varor från Bolaget.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget (”Kund”). 1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är tillämpliga för alla som genomför köp av varor och tjänster från Bolaget (”Kund”).

1.2 Kund godkänner dessa Villkor samt Kavalleriets Integritetspolicy i samband med köp via Webbsidan.

1.3 Genom att godkänna Kavalleriets Villkor verifierar Kunden att hen har fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Kavalleriet accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Kavalleriet förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning om Kunden nekas att genomföra köpet av Kavalleriets betalningsförmedlare, att Kavalleriet misstänker att Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller det finns andra sakliga skäl.

1.4 Kavalleriet reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Kavalleriet har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris (eller antal produkter för angivet pris) har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kavalleriet att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset (eller antalet) fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på Webbsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Kavalleriet ansvarar inte för information inklusive bilder på Webbsidan som kommer från tredje part.

1.5 Webbsidan ägs av Kavalleriet. Innehållet på Webbsidan ägs av Kavalleriet. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Kavalleriet.

2. Avtal och Beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att hen tagit del av informationen i vår Integritetspolicy och vår Cookiepolicy.

2.2 När Kunden slutfört en beställning av Kavalleriet kommer Kavalleriet att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp av Kavalleriet ingås först när Kavalleriet slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post från Kavalleriet till Kundens. Kavalleriet uppmanar Kundens att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Kavalleriets kundtjänst. Kavalleriet förbehåller sig dock rätten att ändra eller avboka Kundens bekräftade order fram till dess att ordern har levererats, om leveranshinder uppstår och detta hinder orsakats av omständighet utanför Kavalleriets kontroll exempelvis enligt punkterna 1.3 (Kunds betalningsförmåga eller vilseledande information), 1.4 (slutförsäljning eller bild- och/eller skrivfel) eller 10 (Force Majeure).

3. Varor, priser, avgifter och betalning

3.1 Vid beställning via Webbsidan gäller de priser som anges på Webbsidan på beställningsdagen av Kundens order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när Kunden slutförde beställningen av ordern. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat. Kavalleriet säljer inte viktvaror utan alla produkter säljs till ett fast pris. På Webbsidan anges en indikativ vikt och Kavalleriets kundlöfte är att vikten på den levererade produkten ska vara i nivå med den indikativa vikten, men i undantagsfall kan den variera med +/- 10%.

3.2 Kavalleriets målsättning är att alltid leverera fräscha varor med bra hållbarhet, för mer information se Kavalleriets Hållbarhetsgaranti. De varor Kunden kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i Kavalleriets lager, lagersaldot kan dock ändras fram till att orden plockas för leverans. I det fall Kavalleriet inte har Kundens beställda vara i lager väljer Kavalleriet en motsvarande vara. Kavalleriets ambition är att tillfråga Kunden om Kunden godtar ersättningsvaran men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så bjuder Kavalleriet Kunden på mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras Kunden mellanskillnaden. Är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp. Samtliga Kavalleriets produkter är möjliga att använda i Sverige.

3.3 För de produkter där pant förekommer anges priset exklusive pant om inte annat anges.

3.4 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbsidan. Betalning kan göras med betalkort. Betalning med betalkort sker via betalningslösningsleverantören Stripe. När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Beloppet debiteras Kundens konto under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan Kundens bank registrerat köpet på ditt konto. Avbokar Kunden sin order släpper Stripe det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan banken noterar detta och att reservationen försvinner helt från Kundens kortkonto. Fakturabetalning kan komma att erbjudas i framtiden. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbsidan. Kavalleriet förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

4. Leverans och transport

4.1 Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit. Vid leverans av alkoholdrycker med procenthalt över 2,25% och läkemedel eller annan åldersbegränsad produkt måste leveransen tas emot av en person uppfyller ålderskravet. Kontroll av legitimation kan ske. Vid leverans av varor som är åldersbegränsade till 18 respektive 20 år har Kavalleriet rätt att alltid genomföra legitimationskontroll. I de fall personen som mottar varorna inte kan legitimera sig, inte är över 18 respektive 20 år, är berusad eller en langningssituation misstänks förbehåller sig Kavalleriet rätten att inte lämna ut de relevanta varorna. Finns ingen som mottar leveransen lämnas endast de varor som inte har en åldersrestriktion utanför dörren. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Kavalleriet uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Kavalleriet möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Kavalleriet kan komma fram till dörren. Om Kavalleriet av någon av Kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.

5. Varukvalitet och ångerrätt

5.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Kavalleriets kundtjänst omedelbart. Om en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Kavalleriets ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

5.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från Kavalleriet eller i andra situationer där uttryckligt undantag finns enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.

5.3 Om Kunden vill utnyttja ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Kavalleriet (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång.

Meddelande om utnyttjande av ångerrätten skickas till:
Email: info@kavall.co

eller

Adress:
Kavalleriet AB
Strindbergsgatan 30,
115 31 Stockholm, eller

Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

5.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Kavalleriet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.

5.5 Kavalleriet betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Kavalleriet tagit emot den returnerade varan eller att Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har Kavalleriet rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6. Reklamation

6.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Kavalleriet så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktvägar som anges på Webbsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbsidan.

6.2 Kavalleriet står för returfrakten för godkända reklamationer.

6.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Kavalleriet att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Kavalleriet strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Kavalleriet mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Kavalleriet förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Kavalleriet riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN. Mer information finns på Konsumentverket.

7. Länkar

Kavalleriet kan länka från Webbsidan till andra webbplatser som ligger utanför Kavalleriets kontroll, och webbplatser utanför Kavalleriets kontroll kan länka till Webbsidan. Kavalleriet ansvarar inte för behandling av information eller personuppgifter som Kunden uppger på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbsidan.

8. Force Majeure

Kavalleriet ansvarar inte för förseningar eller inställda leveranser orsakade av omständigheter som Kavalleriet inte kunnat råda över, såsom exempelvis arbetskonflikt, krig, terroristattack, naturkatastrof eller extrema väderleksförhållanden, eldsvåda, trafikolycka eller polisavspärrningar, allmän brist på drivmedel, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Kavalleriet Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Kavalleriet rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

9. Ändringar av tjänster och Villkoren

Kavalleriet kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Kavalleriet erbjuder på sin Webbsida. Kavalleriet

10. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att till annan överlåta sitt medlemskap och därtill anknutna rättigheter och skyldigheter. Kavalleriet har dock rätt att utan samtycke från Kunden, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.

11. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta ersättningsbestämmelser.

12. Tillämplig lag och tvist

12.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Kavalleriets kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Kavalleriet beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.

12.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

HemKategorier0VarukorgMin sida